18 °C Aleja Niepodległości 739, 80-001 Sopot +48 504 300 105 +48 508 404 904

Klauzula inf. RODO

Klauzula informacyjna RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk nip 9252027629
    •    Kontakt z firmą Motławianka  jest możliwy poprzez adres willabryza@wp.pl telefonicznie pod numerem + 48 500402102 lub pisemnie na adres podany jak wyżej.
    •    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
    •    w celu organizacji pobytu w DreamHostel – podstawą prawną jest niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO);
    •    w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga . wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga  (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
    •    w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących usług Dream Hostel  – podstawą prawną jest uzasadniony interes firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga  (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych usług przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga :
    •    w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Dream Hostel – podstawą prawną jest uzasadniony interes firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga  (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga  zgodnie z jej wewnętrznymi procedurami;
    •    w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska - Bianga. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga  (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na możliwości obrony przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga  przysługujących firmie  praw.
    •    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga  związane ze świadczoną usługą, takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki.
    •    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana pobytu w Dream Hostel.  Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga.  Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
    •    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
    •    Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
    •    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, a także – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu wskazanym w ust. 3 pkt c).
Podanie danych jest wymagane przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga  w celu zawarcia i wykonywania umowy, a brak ich podania będzie skutkował niemożliwością jej zawarcia i wykonania.

nasz instagram